Systém manažmentu kvality

 
Politika IMS

 

•    Snaha spoločnosti 3 Energy s.r.o. o trvalé zlepšovanie sa vo všetkých aspektoch, prirodzeným spôsobom vyústila do zavedenia Integrovaného Manažérskeho Systému (IMS) podľa medzinárodných štandardov ISO 9001, ISO 14001, ISO 37001 a OHSAS 18001. Spoločnosť sa zaväzuje plniť požiadavky a trvalo zlepšovať efektívnosť systému manažérstva v oblastiach kvality, ochrany životného prostredia a BOZP.

•    IMS, ktorý obsahuje stavebné , montážne a elektroinštalačné práce, obchodnú činnosť, dodávku a realizáciu zariadení na úsporu energií a je neoddeliteľnou súčasťou podnikania a manažérskej filozofie spoločnosti je vyjadrením nášho záväzku na trvalé zlepšovanie vo všetkých oblastiach, najmä v prevencii znečistenia,  dosahovaní stále sa zvyšujúcich požiadaviek na kvalitu a zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdravia, prevencie pred úrazmi a poškodením zdravia, zabraňovaní korupcii a úplatkárstvu.

•    Rozvoj podnikania orientujeme hlavne na služby v oblasti predaja a zabezpečenia technológií a produktov pre obnoviteľné energetické zdroje a úsporné energetické riešenia, čím našich zákazníkov podporujeme v dosahovaní vyššej hospodárnosti využívania energií pri ich činnostiach.

•    Podporujeme zodpovednosť a postoj zamestnancov ku kvalite a životnému prostrediu. Cítime sa zodpovední za zachovanie lepšieho životného prostredia pre nasledujúce generácie. Takisto podporujeme našimi produktami a službami našich zákazníkov v znižovaní zaťaženia životného prostredia.

•    Sústavným vzdelávaním a zvyšovaním spôsobilosti  zamestnancov zvyšujeme povedomie o kvalite produktu, poskytovaných služieb, spokojnosti zákazníkov, BOZP a o pôsobení na životné prostredie. Staráme sa o spoľahlivé vzťahy a dodržiavame princípy kvality, ktoré chrakterizujú celé naše jednanie.

•    Manažment spoločnosti neustálym rozvojom IMS vytvára základný predpoklad pre napĺňanie podnikateľského zámeru a pre neustále zlepšovanie. Stále sa snažíme o zlepšovanie a podporujeme pracovné prostredie, ktoré sa vyznačuje otvorenosťou voči zmenám a radosťou z inovácie. 

•    Dodávatelia sú našimi partnermi a  sú zainteresovaní na plnení našej Politiky IMS. Zákazník  je u  nás v strede záujmu. Pri všetkých našich rozhodnutiach sa riadime jeho potrebami. Snažíme sa neustále zvyšovať spokojnosť tým, že včas rozoznáme požiadavky, rozumieme jeho želaniam a prekonáme jeho očakávania.

•    Úspešnosť vidíme v udržiavaní zhody podnikania s legislatívnymi požiadavkami a inými záväzkami, ktoré sme sa zaviazali plniť a udržiavaní zhody so zákonmi proti úplatkárstvu pri všetkých  činnostiach našich zamestnancov, riadených organizácií  a partnerov 
•    Zaväzujeme sa preverovať a vyšetrovať akékoľvek vznesené podozrenia s dobrým úmyslom. Vzdelávať pracovníkov a nabádať ich k odhaľovaniu protispoločenskej činnosti, Zachovať dôvernosť vznesených podozrení a ich preverovanie vyšetrovanie bez odvetných opatrení voči oznamovateľom
•    Netolerujeme úplatkárstvo, zakazujeme korupčné správanie našich zamestnancov a požadujeme korektné, bezúhonné a čestné správanie našich partnerov.  

•    Efektívnou komunikáciou so zainteresovanými stranami optimalizujeme IMS .

•    Zaväzujeme sa Všetky činnosti vykonávať čestne s maximálnym úsilím zabrániť úplatkárstvu.

•    V prípade porušenia princípov politiky proti úplatkárstvu vyvodíme dôsledky v zmysle príslušných právnych predpisov. 
3 Energy s.r.o.