Priemysel

 
 • Fotovoltaika pre priemyselné objekty

Získajte elektrickú energiu zo slnečného svetla. Vďaka bohatým skúsenostiam z množstva zrealizovaných objektov nájdeme pre Vás ideálne riešenie. Využitie haly a funkcia nositeľa fotovoltaického zariadenia budú zosúladené. Zrealizujeme pre Vás individuálne haly alebo špeciálne fotovoltaické konštrukcie. Spoľahnite sa na perfektný súlad haly a fotovoltaického zariadenia.
 

 Investícia do výmeny osvetlenia ukazuje nové možnosti použitia LED a ich nezanedbateľný prínos k energetickým a finančným úsporám.

 • LED priemyselné osvetlenia

LED priemyselné svietidlá poskytujú úsporné a komfortné osvetlenie pre výrobné haly, skladovacie priestory, čerpacie stanice, obchodné centrá a športoviská. Sú vhodným riešením všade tam, kde je potrebný vysoký svetelný tok a dobrá kvalita osvetlenia. Keďže sa tieto svietidlá inštalujú vo výške, ich nespornou výhodou je bezúdržbovosť a tiež dosiahnutá vysoká úspora elektrickej energie. Okrem toho majú okamžitý nábeh na plný svetelný výkon a pri opätovnom zapínaní, napr. po výpadku napájania, môžu okamžite svietiť. Odpadáva tak potreba orientačného bezpečnostného osvetlenia.
V porovnaní s konvenčnými alternatívami - výbojkovými svietidlami, dosahuje LED priemyselné osvetlenie úsporu 80%. Extra úsporu je možné dosiahnuť aj vďaka bezúdržbovosti svietidiel. Cena priemyselného osvetlenia a jednotlivých produktov sú stanovené individuálne pre konkrétny projekt. Kontaktujte nás a vyžiadajte si cenovú ponuku.

 
 • LED osvetlenia administratívnych budov, obchodných priestorov, produktové osvetlenie

Správny návrh, typ a charakter LED osvetlenia administratívnych a kancelárskych priestorov priamo ovplyvňuje komfort a pracovné výkony. Prispieva k modernému imidžu spoločnosti a vytvára dojem modernej firmy, ktorá kladie dôraz na kvalitu pracovných priestorov svojich zamestnancov a zároveň je priateľská k životnému prostrediu. Moderné riešenia na báze LED osvetlenia šetria až 40% energie, a výrazne znižujú náklady na údržbu. Zrealizujeme pre Vás návrh osvetlenia a 3D vizualizáciu kancelárskych priestorov s použitím technológie LED. Projekt Vám vieme vypracovať na základe 3D vizualizácie, ktorá Vám priblíži víziu projektanta samotnému zákazníkovi. Použiť múžeme rôzne typy LED svietidiel na vytvorenie príjemného a nerušivého osvetlenia v miestnosti. 

 

 • LED pouličné osvetlenia 

Použitím úsporných LED svietidiel verejného osvetlenia dosiahnete výraznú úsporu pri osvetlení ulíc, ciest, obytných štvrtí, parkov, cyklistických trás a chodníkov, verejných či súkromných parkovísk, priemyselných a obchodných areálov. Kvalita našich LED svietidiel pre verejné osvetlenie prináša jedinečnú kombináciu vysokej kvality, disponujú dokonalými šošovkami pre šírenie svetla, čím zabezpečujú jeho dokonalú rovnomernosť. Životnosť všetkých elektrických komponentov v našich LED svietidlách dosahuje 50.000 - 100.000 hodín (podľa typu svietidla), čo znamená viac ako 20 rokov svietenia s úsporou 50-90% nákladov na energiu a údržbu. Všetky LED verejné svietidlá sú plne bezúdržbové a počas ich predpokladanej životnosti nemusíte žiadnym spôsobom zasahovať do svietidla. Ceny jednotlivých produktov sú stanovené individuálne pre konkrétny projekt. Kontaktujte nás a vyžiadajte si cenovú ponuku.

 
 • Vykurovacie zariadenia a inštalácie

 

 • Elektroinštalačné práce, energetická efektívnosť - audity

Zaoberáme sa elektroinštaláciami každého druhu a poskytujeme komplexné služby v tejto oblasti.
- vnútorné elektroinštalácie v budovách a priemyselných objektoch 
- opravy a údržbu vyhradených elektrických zariadení 
- realizáciu bleskozvodov

Energetické audity, výpočty doby návratnosti -  je systematický postup na získanie dostatočných informácií o súčasnom stave technických zariadení a budov určených na používanie energie, na identifikáciu a návrh nákladovo efektívnych možností úspor energie (v zmysle zákona č. 321/2014 Z.z. o efektívnosti pri používaní energie). Energetický audit od spoločnosti 3 Energy, s.r.o. vychádza zo zhodnotenia súčasného stavu budovy  klienta a jej energetickej náročnosti. Jeho cieľom je nájdenie najefektívnejších úspor a návrh opatrení, ktoré vedú k zníženiu energetickej náročnosti, vyčísleniu predpokladaných investičných nákladov, vyčísleniu ekonomického prínosu energetických úspor a vyčísleniu návratnosti investičných nákladov. Výstupom z energetického auditu je písomná správa, ktorá obsahuje práve tieto informácie. Energetický audit môže byť vypracovaný vo viacerých alternatívnych návrhoch (v zmysle požiadaviek zákazníka). Energetický audit slúži ako nástroj v rozhodovacom procese investora pri rekonštrukcii budov a ako podklad projekčných a konštrukčných prác. V prípade záujmu Vám na základe zistenia Vašich konkrétnych požiadaviek vypracujeme návrh cenovej ponuky a odprezentujeme spôsob realizácie Energetického auditu.

 

 • Komplexné stavebné a rekonštrukčné práce

 

 • Odborné poradenstvo a starostlivosť

Analýzy uskutočniteľnosti projektového zámeru

Cieľom vypracovania štúdie uskutočniteľnosti je preskúmať a zosumarizovať opodstatnenosť projektového zámeru z hľadiska vhodnosti a účelnosti - berieme do úvahy technické, environmentálne, socio-ekonomické, finančné a legislatívne hľadisko, ako aj z pohľadu celkovej udržateľnosti a dostupnosti projektu a jeho prínosov pre spoločnosť a regionálny rozvoj. Zodpovieme tak na otázky či je možné daný projektový zámer uskutočniteľný pri existujúcich podmienkach, obmedzeniach a rizikách a či potrebné investície vynaložené na spolufinancovanie projektu prinesú očakávané výsledky.

Cieľom finančnej analýzy je zhodnotiť, či je plánovaná investícia výhodná a oplatí sa ju realizovať, alebo je investícia nevýhodná a projekt nie je z finančného hľadiska realizovateľný a udržateľný. Analýza projektu z finančného a ekonomického hľadiska nám taktiež napovie aký je najideálnejší spôsob financovania Vášho projektu. 

Analýza projektového zámeru zahŕňa:

 • identifikáciu možností využitia štrukturálnych fondov EÚ alebo dotácií iných grantových programov
 • kontrolu splnenia podmienok poskytnutia pomoci
 • kontrolu oprávnenosti žiadateľa,
 • kontrolu oprávnenosti projektu (miesto realizácie, časový harmonogram, intezita a výška pomoci)
 • kontrolu oprávnenosti plánovaných aktivít,
 • kontrolu oprávnených výdavkov a identifikácia neoprávnených výdavkov projektu,
 • návrh riešenia spolufinancovania projektu,
 • realizáciu prvotného prieskumu trhu,
 • vypracovanie zoznamu povinných príloh projektu a podpornej dokumentácie,
 • spracovanie potrebných analýz a štúdií k projektovému zámeru (štúdia uskutočniteľnosti, finančná analýza a pod.)

 

 • ESHOP