Elektroinštalačné práce, energetická efektívnosť - audity

 

  • Elektroinštalačné práce, energetická efektívnosť - audity

Zaoberáme sa elektroinštaláciami každého druhu a poskytujeme komplexné služby v tejto oblasti.
- vnútorné elektroinštalácie v budovách a priemyselných objektoch 
- opravy a údržbu vyhradených elektrických zariadení 
- realizáciu bleskozvodov

Energetické audity, výpočty doby návratnosti -  je systematický postup na získanie dostatočných informácií o súčasnom stave technických zariadení a budov určených na používanie energie, na identifikáciu a návrh nákladovo efektívnych možností úspor energie (v zmysle zákona č. 321/2014 Z.z. o efektívnosti pri používaní energie). Energetický audit od spoločnosti 3 Energy, s.r.o. vychádza zo zhodnotenia súčasného stavu budovy  klienta a jej energetickej náročnosti. Jeho cieľom je nájdenie najefektívnejších úspor a návrh opatrení, ktoré vedú k zníženiu energetickej náročnosti, vyčísleniu predpokladaných investičných nákladov, vyčísleniu ekonomického prínosu energetických úspor a vyčísleniu návratnosti investičných nákladov. Výstupom z energetického auditu je písomná správa, ktorá obsahuje práve tieto informácie. Energetický audit môže byť vypracovaný vo viacerých alternatívnych návrhoch (v zmysle požiadaviek zákazníka). Energetický audit slúži ako nástroj v rozhodovacom procese investora pri rekonštrukcii budov a ako podklad projekčných a konštrukčných prác. V prípade záujmu Vám na základe zistenia Vašich konkrétnych požiadaviek vypracujeme návrh cenovej ponuky a odprezentujeme spôsob realizácie Energetického auditu.