Elektroinštalačné práce, energet. efektívnosť - audity

Energeticky audit

obsahuje analýzu súčasného stavu využívania energie vo Vašej domácnosti, návrh energeticky úsporných opatrení a posúdenie možností využitia obnoviteľnych zdrojov energie. Audit monitoruje a posudzuje jednotlivé oblasti spotreby energie budovy členené na tepelno-technické vlastnosti budovy, vykurovanie a prípravu teplej vody, vzduchotechniku (nútené vetranie/klimatizácia), osvetlenie a ostatné spotrebiče. Audit obsahuje návrh opatrení, ako je možné prípadne negatívne vplyvy eliminovať a ako, a v akom rozsahu, približne za akú cenu a s akou návratnosťou investície realizovať navrhnuté opatrenia.